กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

หลักสูตรCPDอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทพ.17พ.21อ.25ส.26
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)อ.23อา.25พ.18อา.27
3. การบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้บัญชี 13 อื่นๆ 02,400 บาท (รวม vat)พฤ.25 - ศ.26พฤ.22 - ศ.23พฤ.20 - ศ.21พฤ.24 - ศ.25
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)พ.24ส.24ส.29ส.26
6. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน10,000 บาทศ.19 - ส.20พฤ.29 - ศ.30พ.26 - พฤ.27ศ.18 - ส.19
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพฤ.18พฤ.22พ.26พ.30
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทอ.16อ.20จ.24อ.29
-------
-------

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (418 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup