กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

หลักสูตรCPDอัตตราค่า
2562อบรม(รวมVATแล้ว)
กรกฎาคม
2562
สิงหาคม
2562
กันยายน
2562
ตุลาคม
2562
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)ส.20ส.17 อ.27ส.21 ศ.27ส.19 อ.29
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)ศ.19พ.7 พ.21พ.4 พ.18ส.12 พฤ.24
3. การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนบัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)พฤ.25พฤ.15 พฤ.29พฤ.12 พฤ.26พฤ.10 ศ.25
4. กลยุทธ์ในการจัดทำงบกระแสเงินสดบัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)ศ.12ศ.16 ศ.30ศ.13 ศ.20ศ.11 ส.26
5. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน-10,000 บาท
6. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาท
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาท
-ผู้นำในศตวรรษที่ 21-3000 บาท (รวม vat)
-------

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (506 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup