กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

หลักสูตรCPDอัตตราค่า
2562อบรม(รวมVATแล้ว)
ตุลาคม
2562
พฤศจิกายน
2562
ธันวาคม
2562
 
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 62,000 บาท (รวม vat)อ.29
ส.23
ส.21
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)พฤ.24
พฤ.14
พฤ.19
3. การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนบัญชี 6 อื่นๆ 02,000 บาท (รวม vat)ศ.25ส.16
ศ.20
4. กลยุทธ์ในการจัดทำงบกระแสเงินสดบัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)ส.26ศ.15
ศ.13
5. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน-10,000 บาท
6. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาท
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาท
-ผู้นำในศตวรรษที่ 21-3000 บาท (รวม vat)
-------

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (543 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup