กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

หลักสูตรCPDอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)พ.21พ.25พ.23อา.21
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)พฤ.22พฤ.26พฤ.24จ.25
3. การบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้บัญชี 13 อื่นๆ 02,400 บาท (รวม vat)ศ.23 - ส.24จ.23 - อ.24ศ.25 - ส.26อ.26 - พ.27
4. การเตรียมกระดาษทำการเพื่องานบัญชีของธุรกิจนิติบุคคล------
5. การบัญชีเพื่อการบริหารงานในยุคปัจจุบัน------
6. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน-10,000 บาทอา.25 - จ.26อา.29 - จ.30พ.30 - พฤ.31พฤ.28 - ศ.29
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทจ.26ส.28อา.27พฤ.28
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทอ.27อา.29จ.28ส.30
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพ.28จ.30พ.30ส.30

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (380 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup