กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

หลักสูตรCPDอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561
1. กลวิธีในการป้องกันปัญหาทางบัญชีและภาษีในภาวะการปัจจุบัน บัญชี 3 อื่นๆ 31,500 บาทจ. 19พ.21พฤ.19จ.21
2. กลยุทธในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 61,500 บาทอ.20พฤ.22ศ.20อ.22
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคลรออนุมัติ1,500 บาทพ.21ศ.23จ.23พ.23
4. การเตรียมกระดาษทำการเพื่องานบัญชีของธุรกิจนิติบุคคลรออนุมัติ1,500บาทพฤ.22ส.24อ.24พฤ.24
5. การบัญชีเพื่อการบริหารงานในยุคปัจจุบันรออนุมัติ1,500 บาทศ.23จ.26พ.25ศ.25
6. หลักสูตร landmark-10,000 บาทส.23 - 25อ.23 - 25พฤ.27 -29ส.25 - 27
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทจ.26พ.28ศ.27จ.28
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทอ.27พฤ.29ส.28พ.30
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพ.28ศ.30จ.30พฤ.31

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (181 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup