กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

หลักสูตรCPDอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทอ.2อ.6อ.4ศ.4
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)จ.8จ.5อ.11ส.5
3. การบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้บัญชี 13 อื่นๆ 02,400 บาท (รวม vat)พ.10 - พฤ.11
พ.14 - พฤ.15พฤ.13 - ศ.14พ.9 - พฤ.10
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)อ.16ศ.16ส.15ศ.11
6. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน10,000 บาทพฤ.18 - ศ.19พ.21 - พฤ.22พ.19 - พฤ.20พฤ.17 - ศ.18
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพ.17พ.28พ.26อ.22
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทจ.29จ.26จ.31จ.28
-ผู้นำในศตวรรษที่ 21--3000 บาท (รวม vat)--- พฤ 27 ธันวาคม-
-------

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (435 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup