กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

หลักสูตรCPDอัตตราค่า
2562อบรม(รวมVATแล้ว)
,มีนาคม
2562
เมษายน
2562
พฤษภาคม
2562
มิถุนายน
2562
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทจ.4พ.10อ.7พฤ.6
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)พ.20ศ.19พ.15ศ.21
3. การบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้บัญชี 13 อื่นๆ 02,400 บาท (รวม vat)ศ.22-ส.23
พฤ.25-ศ.26พฤ.23 - ศ.24ศ.28-ส.29
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)พฤ.14พ.10อ.14พฤ.20
6. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน10,000 บาทอ.5-พ.6พฤ.22-ศ.23พ.21-พฤ-22ศ.7-ส.8
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพฤ.7จ.29ส.11อ.11
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทศ.8อ.30จ.13พ.12
-ผู้นำในศตวรรษที่ 21--3000 บาท (รวม vat)ส.9อ.9พฤ.16พ.13
-------

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (465 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup