หลักสูตรอบรม-Training courses

หมวดวิชาเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีจำนวน 7 วิชา

1) วิชาการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้

2) วิชาการบัญชีเกี่ยวกับรายได้และบัญชีต้นทุน

3) วิชาการตรวจสอบบัญชีและระบบการเงิน

4) วิชากลยุทธ์ในการกำกับดูแลภาษีเงินได้นิติบุคคล

5) การควบคุมภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

หมวดวิชาเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีจำนวน 3 วิชา

1) วิชาการบัญชี

2) วิชาการสอบบัญชี

3) วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี และอื่น ๆ

1) วิชากลยุทธและมาตรการควบคุมภาษีเงินได้นิติบุคคล

2) วิชาการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและงบกระแสเงินสด

3) วิชาการบัญชีเพื่อการบริหารสมัยใหม่

4) วิชาการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจทั่วไป งานก่อสร้างตามสัญญาและ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5) วิชาเทคนิคการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

6) วิชามาตรการควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

7) วิชากลยุทธในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม EASY-ACC สำหรับนักบัญชี

และผู้ไม่ใช่นักบัญชี

8) วิชามาตรฐานการบัญชีใหม่ ปี 2554 (ฉบับที่ 1,12,16,19,21 และ 40)

♦     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี

♦     การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้

♦     การบัญชีเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุน

♦     เทคนิคการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

♦     กลยุทธ์ในการตรวจสอบบัญชี

♦     ทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

♦     วิธีคิดในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา

♦     ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในองค์กร

♦     เทคนิคการนำศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ในการพูด

♦     20 ชั่วโมง พูดภาษาอังกฤษได้

♦     กลยุทธ์และมาตรการควบคุมภาษีเงินได้นิติบุคคล

♦     กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

♦     การบัญชีเพื่อการบริหารสมัยใหม่