บริการของเรา-Our services

ด้านกฎหมาย

รับปรึกษาคดี  แพ่ง  อาญา  ภาษีอากร และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

จัดอบรมความรู้ทางวิชาชีพให้กับนักกฎหมาย นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับบุคคลทั่วไป

ด้านภาษา

จัดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ด้านการบัญชี

อบรมให้ความรู้ ด้าน บัญชี  ภาษีอากร  การตรวจบัญชี  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐฯ เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านภาษีอากรของทุกธุรกิจ

ให้บริการ จัดทำบัญชีตรวจสอบภายใน   จัดทำรายการทางบัญชี   พร้อมยื่นแบบชำระภาษีรายเดือนและรายปี

รับปิดงบบัญชีครึ่งปี (ยื่นแบบภายในเดือนสิงหาคมนี้) และปิดบัญชีประจำปี (ยื่นแบบภายในเดือนพฤษภาคม)

ด้านการสอบบัญชี

จัดอบรมในการเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี

รับจัดทำบัญชี (โดยนักบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.บัญชี พ.ศ.2543) ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และแนะนำด้านบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม รับจัดทำรายงานและนำส่งเอกสารรายเดือน คำนวณภาษี ยื่นภาษีขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างประกันสังคม ยื่นประกันสังคมจัดทำงบดุลกำไรขาดทุนตามรอบระยะเวลาบัญชี ชำระบัญชีเลิกกิจการ งานจัดทำบัญชีย้อนหลัง และงานปิดงบการเงินย้อนหลัง การเจรจาให้ปากคำกับทางราชการ กรณีมีปัญหางานด้านจัดทำบัญชี หรือภาษีอากร

รับวางแผนด้านภาษี

ขอบเขตการบริการครอบคลุมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อากรแสตมป์อนุสัญญาภาษีซ้อนและอื่นๆที่ปรึกษาด้านภาษีอากรรายเดือนหรือตามกรณีต่างๆ

 

กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

♦     การจัดการด้านรายได้

♦     รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

♦     รายไดที่เสียในอัตราที่น้อยกว่าปกติ

♦     การกระจายการรับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

♦     การจัดการด้านรายจ่าย

♦     การหักรายจ่ายครบถ้วนตามจริง (เอกสารต้องถูกต้องครบถ้วน)

♦     รายจ่ายที่สามารถหักได้มากกว่าที่จ่ายจริง

♦     เงินบริจาคที่สามารถหักได้ตามจริง และหักได้มากกว่าที่จ่ายจริง

♦     การลด และงดรายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณภาษีได้

♦     การเลือกวิธีการคำนวณภาษีที่ถูกต้องและประหยัดภาษีมากที่สุด