ประวัติวิทยากร-Lecturer profile

นายประภาส วังกานนท์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัทในเครือ ซีพี

ประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพ
ทนายความสำนักงานกฎหมาย นายประภาส วังกานนท์
ฝ่ายสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาลุมพินี

วิทยากร
บรรยายวิชากฎหมายภาษีอากร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
บรรยายการอบรมความรู้ต่อเนื่อง กลยุทธ์และมาตรการควบคุมภาษีเงินได้นิติบุคคล

line-border-108

นายอภิชาต ธรรมสโรช

วุฒิการศึกษา 

               ปริญญาโท  MBA , Northwestern University,  ทุนเครือซิเมนต์ไทย

                ปริญญาโท M.Eng. Asian Institute of Technology, ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์

                ปริญญาตรี วศบ. (โยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

                ที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินธ์

                ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

                อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

                อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

                อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

 

ตำแหน่งในอดีต

                ปี 2530 – 2543     อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

                ปี 2544 – 2547     อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล                  

                ปี 2545 – 2547     หัวหน้าภาควิชา การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                                วิทยาเขตนครสวรรค์

                               

ประสบการณ์ในการทำงาน             

                ผู้ถือหุ้น บจ. เหมืองแร่คุณธวัช            

                กรรมการผู้จัดการ บจ. โลตัสไมนส์     

                กรรมการ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ 

                กรรมการผู้จัดการ  บมจ. เหมืองแร่โปแตชอาเซี่ยน          

                ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ทีที แอนด์ ที

                ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บลจ. วรรณ         

                กรรมการผู้จัดการ บจ. อินเทลการ์ด อินดัสทรีส์               

                ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. เทเลคอมเอเซีย               

                วิศวกร ผู้บริหาร เครือซิเมนต์ไทย       

                วิศวกร บจ. อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนท์           

 

ประสบการณ์อื่น 

                อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2553

                  

รางวัลที่ได้รับ

 1. โล่ขอบคุณ ในการสนับสนุน และทุ่มเทให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
 2. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2543
 3. โล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
 4. รางวัล ผู้มีความประพฤติดี จากนายกรัฐมนตรี ปี 2513

line-border-108

นายวิระ แก้วสายทิพย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสน์ศ์ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน กรุงเทพฯ

 

ด้านการศึกษาและสังคมทั้งอดีตและปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บุรี

วิทยากรอิสระ สำนักฝึกอบรม มายอินเตอร์เทรนนิ่ง

อาจารย์ผู้สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MINI MBA.) ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

อาจารย์พิเศษ วิชาการโรงแรมและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์สันติราษฎร์

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอังกฤษ It’s Easy สระบุรี

ประธานผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ขนาดกลางขนาดย่อม) รุ่นที่ 3  จังหวัด สระบุรี

กรรมาธิการฝ่ายต่างประเทศยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (บางรัก)

ผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนไทยสยามคอมพิวเตอร์

สมาชิกวิสามัญ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

สมาชิกกลุ่มเพื่อนต่างสาขาอาชีพ

 

การฝึกอบรม

หลักสูตรระบบงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001:200, GMP, HACCP, ISO 22000

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

หลักสูตรกลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 213

หลักสูตรวิชาการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 61

หลักสูตรโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 57

หลักสูตร พนักงานบริการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตร การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หลักสูตรมัคคุเทศก์อาสาเจซี รุ่นที่ 1

 

การศึกษาดูงาน

เป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม APEC ที่กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานด้านระบบการผลิตแบบสายพานการผลิตทีประเทศเกาหลีใต้

ศึกษาดูงานการผลิตระบบออโตเมชั่นในสายการผลิตที่ประเทศออสเตรเลีย

ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ที่ประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์

 

ประวัติการทำงานตั้งแต่ปี 2524 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โปร โฮเต็ล แมเน็จเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เซียร์รังสิต

ผู้จัดการโรงแรม เอบีน่า เฮาส์  สระบุรี

ผู้จัดการโรงงาน เคียนฮวดอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เอส. อาร. พี. กรุ๊ป

หัวหน้าแผนกบุคคลและฝึกอบรม ควอลิตี้โฮเต็ล พินนาเคิล จำกัด

ผู้จัดการรีสอร์ท หัวหินไฮแลนด์  รีสอร์ท

 

line-border-108

นายพลศักดิ์     วิศาลศักดิ์

 

ประวัติการศึกษา     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                    เนติบัณฑิตไทย

                                    ทนายความรุ่นที่ 5  จากสภาทนายความ

 

ประสบการณ์ในการทำงาน      

 • เลขาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมสรรพากร กรณีประเมินภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร
 • ผู้บรรยายกฎหมายประมวลรัษฎากร ให้แก่ข้าราชการสรรพากรและผู้ประกอบการต่างๆ
 • นิติกรผู้เร่งรัดภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร กรณีผู้เสียภาษีค้างชำระภาษีอากร
 • คณะกรรมการพิจารณาปัญหาภาษีอากร และคณะกรรมการร่างแก้ไขประมวลรัษฎากร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกี่ยวกับภาษีอากร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกี่ยวกับภาษีอากร
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรกลุ่ม ปตท. ปูนซีเมนต์  กสท. เซ็นทรัล ปตท.สผ.
 • อดีตข้าราชการกรมสรรพากร อายุราชการ 16 ปี

 

การทำงานในปัจจุบัน

 • ผู้จัดการด้านภาษีอากร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

line-border-108