ประวัติวิทยากร-Lecturer profile

นายประภาส วังกานนท์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัทในเครือ ซีพี

ประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพ
ทนายความสำนักงานกฎหมาย นายประภาส วังกานนท์
ฝ่ายสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาลุมพินี

วิทยากร
บรรยายวิชากฎหมายภาษีอากร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
บรรยายการอบรมความรู้ต่อเนื่อง กลยุทธ์และมาตรการควบคุมภาษีเงินได้นิติบุคคล

line-border-108

นายอภิชาต ธรรมสโรช

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท  MBA , Northwestern University,  ทุนเครือซิเมนต์ไทย

ปริญญาโท M.Eng. Asian Institute of Technology, ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์

ปริญญาตรี วศบ. (โยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินธ์

ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

 

ตำแหน่งในอดีต

ปี 2530 – 2543     อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2544 – 2547     อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2545 – 2547     หัวหน้าภาควิชา การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตนครสวรรค์

 

ประสบการณ์ในการทำงาน  

ผู้ถือหุ้น บจ. เหมืองแร่คุณธวัช

กรรมการผู้จัดการ บจ. โลตัสไมนส์

กรรมการ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ

กรรมการผู้จัดการ  บมจ. เหมืองแร่โปแตชอาเซี่ยน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ทีที แอนด์ ที

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บลจ. วรรณ

กรรมการผู้จัดการ บจ. อินเทลการ์ด อินดัสทรีส์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. เทเลคอมเอเซีย

วิศวกร ผู้บริหาร เครือซิเมนต์ไทย

วิศวกร บจ. อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนท์

 

ประสบการณ์อื่น 

อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2553

 

รางวัลที่ได้รับ

 1. โล่ขอบคุณ ในการสนับสนุน และทุ่มเทให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
 2. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2543
 3. โล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
 4. รางวัล ผู้มีความประพฤติดี จากนายกรัฐมนตรี ปี 2513

line-border-108

นายวิระ แก้วสายทิพย์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสน์ศ์ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน กรุงเทพฯ

ด้านการศึกษาและสังคมทั้งอดีตและปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บุรี
วิทยากรอิสระ สำนักฝึกอบรม มายอินเตอร์เทรนนิ่ง
อาจารย์ผู้สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MINI MBA.) ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
อาจารย์พิเศษ วิชาการโรงแรมและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์สันติราษฎร์
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอังกฤษ It’s Easy สระบุรี
ประธานผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ขนาดกลางขนาดย่อม) รุ่นที่ 3  จังหวัด สระบุรี
กรรมาธิการฝ่ายต่างประเทศยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (บางรัก)
ผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนไทยสยามคอมพิวเตอร์
สมาชิกวิสามัญ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สมาชิกกลุ่มเพื่อนต่างสาขาอาชีพ

การฝึกอบรม
หลักสูตรระบบงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001:200, GMP, HACCP, ISO 22000
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
หลักสูตรกลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 213
หลักสูตรวิชาการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 61
หลักสูตรโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 57
หลักสูตร พนักงานบริการโรงแรมและภัตตาคาร
หลักสูตร การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตรมัคคุเทศก์อาสาเจซี รุ่นที่ 1

การศึกษาดูงาน
เป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม APEC ที่กรุงเทพมหานคร
ศึกษาดูงานด้านระบบการผลิตแบบสายพานการผลิตทีประเทศเกาหลีใต้
ศึกษาดูงานการผลิตระบบออโตเมชั่นในสายการผลิตที่ประเทศออสเตรเลีย
ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ที่ประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์

ประวัติการทำงานตั้งแต่ปี 2524 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โปร โฮเต็ล แมเน็จเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เซียร์รังสิต
ผู้จัดการโรงแรม เอบีน่า เฮาส์  สระบุรี
ผู้จัดการโรงงาน เคียนฮวดอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เอส. อาร์. พี. กรุ๊ป
หัวหน้าแผนกบุคคลและฝึกอบรม ควอลิตี้โฮเต็ล พินนาเคิล จำกัด
ผู้จัดการรีสอร์ท หัวหินไฮแลนด์  รีสอร์ท
line-border-108

นายพลศักดิ์     วิศาลศักดิ์

 

ประวัติการศึกษา     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย

ทนายความรุ่นที่ 5  จากสภาทนายความ

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • เลขาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมสรรพากร กรณีประเมินภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร
 • ผู้บรรยายกฎหมายประมวลรัษฎากร ให้แก่ข้าราชการสรรพากรและผู้ประกอบการต่างๆ
 • นิติกรผู้เร่งรัดภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร กรณีผู้เสียภาษีค้างชำระภาษีอากร
 • คณะกรรมการพิจารณาปัญหาภาษีอากร และคณะกรรมการร่างแก้ไขประมวลรัษฎากร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกี่ยวกับภาษีอากร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกี่ยวกับภาษีอากร
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรกลุ่ม ปตท. ปูนซีเมนต์  กสท. เซ็นทรัล ปตท.สผ.
 • อดีตข้าราชการกรมสรรพากร อายุราชการ 16 ปี

 

การทำงานในปัจจุบัน

 • ผู้จัดการด้านภาษีอากร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

นาวาเอกประจักษ์line-border-108  วังกานนท์

ประวัติในการทำงาน

 • การทำงานในภาคราชการ
  • หัวหน้าฝ่ายการเงินในพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • ฝ่ายการเงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ ประจำกองวิชาการ กรมการเงินทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียนการเงิน กรมการเงินทหารเรือ
  • ประจำกองงบประมาณ กองตรวจเงินและบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการกองบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • หัวหน้าฝ่ายปลัดบัญชี ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
  • ผู้อำนวยการกองบัญชี สำนำงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • ผู้บรรยายและอาจารย์ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ในหลักสูตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ วิทยาลัยการทัพเรือ โรงเรียนนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน
  • คณะกรรมการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งกองทัพเรือ
  • คณะกรรมการตรวจเงินและบัญชี กองทัพเรือคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงินและการบัญชี
  • คณะกรรมการร่างระเบียบและขัอบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ
 • การทำงานภาคเอกชน
  •  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการบริษัท เดอะเกรทแลนด์ มาเก็ตติ้ง
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตรวจสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี เอส.อาร์.เอ็น.แอสเซท จำกัด
  • ผู้อำนวยการสถาบัน ดร.ไทยแลนด์ บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวอร์ก จำกัด
  • ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ จำกัด ในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของการบริหารงานด้านบัญชี พัสดุ และงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสำนักงานกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสำนักงานกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
  • ผู้วางระบบบัญชีโรงพยาบาล หริภุญชัย  เมโมเรียล และโรงพยาบาลซานเปาโล เมโมเรียล หัวหิน

ประวัติการศึกษา

 • วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในสำหรับส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง
  • ประกาศนียบัตรการงบประมาณสำหรับผู้บริหาร สำนักงานประมาณ
  • ประกาศนียบัตรปัญหาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Financial Management US.Army Institute of Administration Fort Benjamin Harrison Indiana Finance Department,USA
  • วุฒิบัตร จากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำการเมือยุคใหม่รุ่นที่ 1
 • การอบรมเพิ่มเติม
  • อบรมจากสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีและการสอนบัญชี หลักสูตร “ติดตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน”
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 1 และ 2
  • การสอบบัญชี 1 และ 2
  • การบัญชี 1 และ 2
  • คอมพิวเตอร์
  • อบรมจากสำนักฝึกอบรมอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนด้าน กฎหมายภาษีอากร และมาตรฐานการบัญชีสมัยใหม่่

การทำงานในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.อาร์.เอ็น.แอสเซท จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.อาร์.เอ็น.การบัญชี จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวอร์ก จำกัด

line-border-108George Knight

(Professional Coach, Speaker, Trainer and Hypnotherapist)

Training & Experience: Degree in Psychology, Certified Master Hypnotist and Hypnotherapist, Certified Strategic Intervention Coach (trained by world famous Tony Robbins and Dr. Cloe Madanes). As well as independently studying over 75 courses in Business & Organization Development, Coaching, Neuroscience and Psychology.

“The fastest way to develop an organization, or business, is by developing the people involved.” ~ George Knight

Mr. Knight has over almost 30 years of experience in helping people and organizations achieve their potential. He has helped people through many different training programs, One on One and Group Coaching, as well as through using Hypnosis to help people overcome large challenges in their lives.

He began his professional study of Psychology and Human behavior in 1990 (but had already spent 3 years independently studying about Psychology due members of his family suffering from Mental illness). From there he got his degree in Psychology from the University of Manitoba (graduated with Honors), and after continued his studies to this date. Mr. Knight believes in the concept of Constant and Never-ending Learning. Because of this he has studied over 75 programs in the fields of Psychology, neuroscience, Personal development and Business development…. In addition he is also certified as a Master Hypnotist and Hypnotherapist as well as a Strategic Intervention Coach… trained by world renowned Tony Robbins and Dr. Cloe Madanes.

Mr. Knight is available for speaking and training engagement on topics of Business Development (Sales, Leadership, Success Mastery) and Personal Development (Time Management, Relationships, Personal Success Mastery, and How to Achieve your Dreams). In addition, he accepts a limited number of clients for personal coaching.

พลเรือเอกไพโรจน์  แก่นสาร

ประวัติการศึกษาในประเทศ

 • ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการระบบโทรคมนาคม สหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเตรียมทหาร  โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  วิทยาลัยการทัพเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 • สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

ประวัติการศึกษาต่างประเทศ

 • ปริญญาโทสาขา Telecommunication System Management Naval Postgraduate School,Monterey, California, U.S.A.
 • หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหารเรืออังกฤษ เมือง Greenwich, กรุง London, U.K.

ตำแหน่งราชการในอดีต

 • ผู้บังคับการเรือหลวง แม่กลอง เรือหลวง ต.11 อาจารย์โรงเรียนนายเรือ อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง  กองเรือยุทธการ ผุ้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสื่อสารทหารเรือ
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ
 • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำกรุงแมดริด ราชอาณาจักรสเปน
 • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ  ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ผู้บังชาการวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
 • อดีต ผบ.สรส. ปัจจุบันข้าราชการบำนาญกองทัพเรือ

ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ

 • บรรยายวิชาด้านการบริหารในหลายสถาบัน อาทิ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ วิทยาลัยการทัพเรือ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรภาคเอกชน ตามที่ได้รับเชิญ
 • Admiral Pairoat Kaensarn
 • Master of Science in Telecommunication System Managenent, U.S.A.
 • Long Experiences lectering in menagement science in many instetutes,such as
 • Naval Staff College
 • Naval War College
 • Associatiov of National Defence College
 • NIDA
 • Private Organizations as invited
 • บรรยายวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล ในหลายหลักสูตรของกองทัพเรือ รวม 20 ปี
 • บรรยายวิชาการคิดวิเคราะห์ข่ายงาน (Network Analysis) แก่หนักศึกษาปริญญาโท IND รวม 4 รุ่น(26-29)
 • บรรยายวิชาทฤษฎีองค์กรชั้นสูง
 • บรรยายวิชาทฤษฎีองค์กรชั้นสูง (Advanced Organization Theory) แก่นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม(36)
 • บรรยายวิชา  ผู้นำในศตวรรษที่ 21

ผลงานทางวิชาการ

 • วิทยานิพนธ์เรื่อง Factors Affecting Organization and Management Applied Model for Thailand ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาTeltcommunication System Managemnt
 • เอกสารวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข ประกอบการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่อง วิสาหกิจชุมชนกับความเข้มแข็งมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสือเรื่อง “เกิดมาทั้งที มันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็น”
 • หนังสือเรื่อง “หลักการคิดอย่างมีเหตุผลและกระบวนการตกลงใจ”

 

line-border-108

line-border-108