เกี่ยวกับเรา-About us

สถาบันด็อกเตอร์


สถาบันอบรม Dr. Thailand เป็นสถาบันการอบรมด้านการบัญชีที่ดี มีคุณภาพ เรียนสนุก มีเทคนิคที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาง่ายมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและบัญชีภาษีอากรอย่างแท้จริง ให้บริการด้านการเตรียมสอบ CPA TA และ CPD โดยเน้นหลักการให้การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเคยได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 17 หลักสูตร อบรมโดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชีโดยตรง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา เมื่ออบรมผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรามีหนังสือรับรอง การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) มอบให้ สามารถใช้ยื่นนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนธุรกิจได้

วิสัยทัศน์


เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

พันธกิจ-101

 1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน   ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยให้กับนักเรียน  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 2. จัดอบรมความรู้ทางวิชาชีพให้กับนักกฎหมาย นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 3. จัดอบรมความรู้ทางด้านการประกันภัยให้กับบุคคลทั่วไป
 4. จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรต่าง ๆ
 5. จัดอบรมในการเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 6. จัดอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 7. จัดอบรมการวางแผนทางธุรกิจและการลงทุน
 8. จัดอบรมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้าง ร้าน
 9. จัดอบรมในการวางแผนทางภาษีอากร
 10. จัดอบรมความรู้ทางด้านการเมือง กฎหมายการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง  สำหรับผู้เตรียมสมัครเป็น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาเขต   สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
 11. จัดอบรมการบัญชีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำรายงานทางการเงิน
 12. จัดอบรมการฝึกพูดในที่ชุมชน

วิทยากร

 1. นาวาเอก ประจักษ์          วังกานนท์
 2. อาจารย์ สุขพรดี             อัสสมงคล
 3. ศ.ดร.กฤษ                       เพิ่มทันจิตต์
 4. ดร.ณรงค์                        โพธิ์พฤกษานันท์
 5. อาจารย์สรยศ                 วงศ์ทองเหลือ
 6. อาจารย์ปาริชาติ             วังกานนท์
 7. อาจารย์ พิรญา               คงคาสัย
 8. อาจารย์ ประภาส            วังกานนท์
 9. อาจารย์ พรชัย                ธาตุวากร
 10. อาจารย์ สนิทชัย             สุวรรณรัตน์
 11. อาจารย์พลศักดิ์              วิศาสศักดิ์
 12. อาจารย์อภิชาติ               ธรรมสโรช
 13. อาจารย์วิระ                      แก้วสายทิพย์
 14. อาจารย์พิมพ์พันธุ์           ศรีพิพิช
 15. รศ.ดร.สุธรรม                  เลิศพงษ์ประเสริฐ