Home

drthailand-01

               “Dr.Thailand”   เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ศาสตร์ด้านการบริการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรณ์มนุษย์ การจัดการ เชิงกลยุทธ์  และภาษาต่างประเทศ เป็นสถาบันหลักในการให้การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและงานอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม ด้านการค้า  การลงทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี  กฏหมายภาษีอากร การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ  นักลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน          ที่ปรุึกษาทางการเงิน  เจ้าของสำนักงานบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ให้บริการทางบัญชี ภาษีอากรและ จดทะเบียนทางธุรกิจ  สำหรับนักบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้รับทำบัญชีทั่วไป มีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สามารถรับหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรม CPD.ตามวิชาที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ ทุกวิชาที่เข้ารับการอบรม ทางสถาบันจะออกหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรมให้

CPDCPA11

CPDCPA--101

กำหนดการอบรม

หลักสูตรCPDอัตตราค่า
2562อบรม(รวมVATแล้ว)
,มีนาคม
2562
เมษายน
2562
พฤษภาคม
2562
มิถุนายน
2562
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทจ.4พ.10อ.7พฤ.6
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)พ.20ศ.19พ.15ศ.21
3. การบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้บัญชี 13 อื่นๆ 02,400 บาท (รวม vat)ศ.22-ส.23
พฤ.25-ศ.26พฤ.23 - ศ.24ศ.28-ส.29
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)พฤ.14พ.10อ.14พฤ.20
6. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน10,000 บาทอ.5-พ.6พฤ.22-ศ.23พ.21-พฤ-22ศ.7-ส.8
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพฤ.7จ.29ส.11อ.11
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทศ.8อ.30จ.13พ.12
-ผู้นำในศตวรรษที่ 21--3000 บาท (รวม vat)ส.9อ.9พฤ.16พ.13
-------

line-blue-01

การชำระเงิน

  

 

 

ksikornbank-101สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี : 575 – 2 – 07340 – 8


bblbank-101
สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี : 914-0-10962-1

 

commerbank-101

สาขา เทสโก้โลตัสรัตนาธิเบศร์
เลขบัญชี : 402-775301-0

tmbbank-101

สาขา ถนนติวานนท์
เลขที่บัญชี : 111-2-08255-5