Home

drthailand-01

               “Dr.Thailand”   เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ศาสตร์ด้านการบริการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรณ์มนุษย์ การจัดการ เชิงกลยุทธ์  และภาษาต่างประเทศ เป็นสถาบันหลักในการให้การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและงานอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม ด้านการค้า  การลงทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี  กฏหมายภาษีอากร การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ  นักลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน          ที่ปรุึกษาทางการเงิน  เจ้าของสำนักงานบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ให้บริการทางบัญชี ภาษีอากรและ จดทะเบียนทางธุรกิจ  สำหรับนักบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้รับทำบัญชีทั่วไป มีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สามารถรับหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรม CPD.ตามวิชาที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ ทุกวิชาที่เข้ารับการอบรม ทางสถาบันจะออกหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรมให้

CPDCPA11

CPDCPA--101

กำหนดการอบรม

ลำดับหลักสูตรอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560
1หลักการคิดอย่างมีเหตุผล3,210 บาท---พฤหัสบดี 21
2กลวิธีการเจรจาต่อรอง3,210 บาท---ศุกร์ 22
3กฎหมายทางบัญชีและภาษีที่นักธุรกิจควรรู้2,140 บาท---เสาร์ 23
4กลยุทธในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี (นับชั่วโมงบัญชี 6)1,500บาท---เสาร์ 16
5ชั้นเชิงการจัดทำภาษีนิติบุคคลให้ถูกวิธีโดยไม่เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม (นับชั่วโมงบัญชี 1.75 ชั่วโมงอื่นๆ 4.25)2,140 บาท---อาทิตย์ 24
6กลวิธีในการป้องกันปัญหาทางบัญชีและภาษีในภาวะการปัจจุบัน (นับชั่วโมงบัญชี 6)1,500 บาท---อังคาร 19
7การบริหารหนี้สิน5,000 บาท---พุธ 20
8การบัญชีเพื่อการบริหารสมัยใหม่1,605 บาท---จันทร์ 25
9กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
(นับชั่วโมงอื่นๆ 6)
1,500 บาท---ศุกร์ 15

line-blue-01

การชำระเงิน

  

 

 

ksikornbank-101สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี : 575 – 2 – 07340 – 8


bblbank-101
สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี : 914-0-10962-1

 

commerbank-101

สาขา เทสโก้โลตัสรัตนาธิเบศร์
เลขบัญชี : 402-775301-0

tmbbank-101

สาขา ถนนติวานนท์
เลขที่บัญชี : 111-2-08255-5