Home

drthailand-01

               “Dr.Thailand”   เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ศาสตร์ด้านการบริการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรณ์มนุษย์ การจัดการ เชิงกลยุทธ์  และภาษาต่างประเทศ เป็นสถาบันหลักในการให้การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและงานอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม ด้านการค้า  การลงทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี  กฏหมายภาษีอากร การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ  นักลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน          ที่ปรุึกษาทางการเงิน  เจ้าของสำนักงานบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ให้บริการทางบัญชี ภาษีอากรและ จดทะเบียนทางธุรกิจ  สำหรับนักบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้รับทำบัญชีทั่วไป มีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สามารถรับหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรม CPD.ตามวิชาที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ ทุกวิชาที่เข้ารับการอบรม ทางสถาบันจะออกหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรมให้

CPDCPA11

CPDCPA--101

กำหนดการอบรม

หลักสูตรCPDอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561
1. กลวิธีในการป้องกันปัญหาทางบัญชีและภาษีในภาวะการปัจจุบัน บัญชี 3 อื่นๆ 31,500 บาทจ. 19พ.21พฤ.19จ.21
2. กลยุทธในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 61,500 บาทอ.20พฤ.22ศ.20อ.22
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคลรออนุมัติ1,500 บาทพ.21ศ.23จ.23พ.23
4. การเตรียมกระดาษทำการเพื่องานบัญชีของธุรกิจนิติบุคคลรออนุมัติ1,500บาทพฤ.22ส.24อ.24พฤ.24
5. การบัญชีเพื่อการบริหารงานในยุคปัจจุบันรออนุมัติ1,500 บาทศ.23จ.26พ.25ศ.25
6. หลักสูตร landmark-10,000 บาทส.23 - 25อ.23 - 25พฤ.27 -29ส.25 - 27
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทจ.26พ.28ศ.27จ.28
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทอ.27พฤ.29ส.28พ.30
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพ.28ศ.30จ.30พฤ.31

line-blue-01

การชำระเงิน

  

 

 

ksikornbank-101สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี : 575 – 2 – 07340 – 8


bblbank-101
สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี : 914-0-10962-1

 

commerbank-101

สาขา เทสโก้โลตัสรัตนาธิเบศร์
เลขบัญชี : 402-775301-0

tmbbank-101

สาขา ถนนติวานนท์
เลขที่บัญชี : 111-2-08255-5