Home

drthailand-01

               “Dr.Thailand”   เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ศาสตร์ด้านการบริการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรณ์มนุษย์ การจัดการ เชิงกลยุทธ์  และภาษาต่างประเทศ เป็นสถาบันหลักในการให้การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและงานอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม ด้านการค้า  การลงทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี  กฏหมายภาษีอากร การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ  นักลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน          ที่ปรุึกษาทางการเงิน  เจ้าของสำนักงานบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ให้บริการทางบัญชี ภาษีอากรและ จดทะเบียนทางธุรกิจ  สำหรับนักบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้รับทำบัญชีทั่วไป มีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สามารถรับหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรม CPD.ตามวิชาที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ ทุกวิชาที่เข้ารับการอบรม ทางสถาบันจะออกหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรมให้

CPDCPA11

CPDCPA--101

กำหนดการอบรม

หลักสูตรCPDอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทอ.2อ.6อ.4ศ.4
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)จ.8จ.5อ.11ส.5
3. การบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้บัญชี 13 อื่นๆ 02,400 บาท (รวม vat)พ.10 - พฤ.11
พ.14 - พฤ.15พฤ.13 - ศ.14พ.9 - พฤ.10
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)อ.16ศ.16ส.15ศ.11
6. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน10,000 บาทพฤ.18 - ศ.19พ.21 - พฤ.22พ.19 - พฤ.20พฤ.17 - ศ.18
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพ.17พ.28พ.26อ.22
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทจ.29จ.26จ.31จ.28
-ผู้นำในศตวรรษที่ 21--3000 บาท (รวม vat)--- พฤ 27 ธันวาคม-
-------

line-blue-01

การชำระเงิน

  

 

 

ksikornbank-101สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี : 575 – 2 – 07340 – 8


bblbank-101
สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี : 914-0-10962-1

 

commerbank-101

สาขา เทสโก้โลตัสรัตนาธิเบศร์
เลขบัญชี : 402-775301-0

tmbbank-101

สาขา ถนนติวานนท์
เลขที่บัญชี : 111-2-08255-5