Home

drthailand-01

               “Dr.Thailand”   เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ศาสตร์ด้านการบริการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรณ์มนุษย์ การจัดการ เชิงกลยุทธ์  และภาษาต่างประเทศ เป็นสถาบันหลักในการให้การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและงานอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม ด้านการค้า  การลงทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี  กฏหมายภาษีอากร การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ  นักลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน          ที่ปรุึกษาทางการเงิน  เจ้าของสำนักงานบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ให้บริการทางบัญชี ภาษีอากรและ จดทะเบียนทางธุรกิจ  สำหรับนักบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้รับทำบัญชีทั่วไป มีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สามารถรับหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรม CPD.ตามวิชาที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ ทุกวิชาที่เข้ารับการอบรม ทางสถาบันจะออกหนังสือรับรองชั่วโมงการอบรมให้

CPDCPA11

CPDCPA--101

กำหนดการอบรม

หลักสูตรCPDอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของนิติบุคคล บัญชี 0 อื่นๆ 61,200 บาท (รวม vat)พ.21พ.25พ.23อา.21
2. กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี
บัญชี 6 อื่นๆ 01,200 บาท (รวม vat)พฤ.22พฤ.26พฤ.24จ.25
3. การบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และภาษีเงินได้บัญชี 13 อื่นๆ 02,400 บาท (รวม vat)ศ.23 - ส.24จ.23 - อ.24ศ.25 - ส.26อ.26 - พ.27
4. การเตรียมกระดาษทำการเพื่องานบัญชีของธุรกิจนิติบุคคล------
5. การบัญชีเพื่อการบริหารงานในยุคปัจจุบัน------
6. หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน-10,000 บาทอา.25 - จ.26อา.29 - จ.30พ.30 - พฤ.31พฤ.28 - ศ.29
7. การบริหารหนี้สิน -5,000 บาทจ.26ส.28อา.27พฤ.28
8. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล -3,200 บาทอ.27อา.29จ.28ส.30
9. กลวิธีการเจรจาต่อรอง -3,200 บาทพ.28จ.30พ.30ส.30

line-blue-01

การชำระเงิน

  

 

 

ksikornbank-101สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี : 575 – 2 – 07340 – 8


bblbank-101
สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี : 914-0-10962-1

 

commerbank-101

สาขา เทสโก้โลตัสรัตนาธิเบศร์
เลขบัญชี : 402-775301-0

tmbbank-101

สาขา ถนนติวานนท์
เลขที่บัญชี : 111-2-08255-5